top of page

Behandeling

Lezen - dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen. De automatisering van het lezen verloopt dus moeizaam, en ondanks grote inspanningen blijft de letter- en woordherkenning moeizaam verlopen.
Dyslexie gaat vaak samen met andere problemen, zoals dysorthografie, dyscalculie, dyspraxie, gedragsproblemen, autisme, spraak- en taalproblemen.

Spelling - dysorthografie

Dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het spellen.


Kinderen met ernstige spellingsproblemen hebben moeite met het fonologisch verwerken van taal. Ze hebben met andere woorden moeite met de koppeling van gesproken taal aan geschreven taal. De spellingsregels raken moeilijk geautomatiseerd waardoor het schrijven meer tijd vergt.


Iemand met dysorthografie kan eveneens moeite hebben bij het leren van een nieuwe taal (Frans, Engels, …).

Rekenen - dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het vlot en nauwkeurig ophalen en toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

Spraakproblemen

Met spraakproblemen worden problemen bedoeld die de verstaanbaarheid van het spreken verminderen of verstoren.
Enerzijds kan het gaan over het niet of incorrect uitspreken van de /s/ of de /r/. Anderzijds kan het ook gaan over het vervormen van woorden of het weglaten en vervangen van klanken (bv. /kip/ wordt /tip/).

Taalproblemen

De taalontwikkeling van kinderen volgt verschillende stadia. Bij een aantal kinderen verloopt de ontwikkeling vertraagd of afwijkend (cfr. taalstoornis). Het taalprobleem treft de woordenschat, het taalgebruik, de verbuigingen, vervoegingen en de zinsbouw. Tijdens een grondig onderzoek worden de spraak- en taalvaardigheden in kaart gebracht. Ook het gehoor, de intelligentie en de concentratie worden in het onderzoek opgenomen. De logopedist werkt hiervoor samen met een psycholoog en een neus-, keel- en oorarts.

Myofunctionele problemen

Afwijkende mondgewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen of infantiel slikken, kunnen een foutieve tongligging veroorzaken. Hierdoor wordt het evenwicht in de mond verstoord. Dit resulteert vaak in afwijkingen van de kaak of het gebit en de articulatie.
De orthodontist behandelt de kaak- en gebitsafwijkingen. De logopedist behandelt de afwijkende mondgewoonten en de articulatie.
Een orthodontische behandeling heeft dus pas nut, als de myofunctionele problemen opgelost worden.

Stemproblemen

Stemproblemen komen zowel voor bij kinderen als bij volwassenen. Iemand heeft een stemprobleem wanneer zijn stem om een of andere reden niet kan voldoen aan de eisen die eraan gesteld worden.
Stemstoornissen hebben diverse oorzaken. Die oorzaken kunnen te maken hebben met het stemorgaan zelf of met de wijze waarop je het stemorgaan gebruikt. Heel vaak ontstaan stemproblemen door een combinatie van
beide. Het is de taak van de logopedist om het foutieve stemgedrag af te leren en het juiste stemgedrag aan te leren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van extra specialisaties: Manuele Technieken + Hartcoherentie.

Laryngectomie

Wanneer er sprake is van een volledige wegname van het strottenhoofd (laryngectomie) heeft dit een invloed op de communicatie. Tijdens de behandeling wordt er gefocust op het aanleren van een nieuwe spraakmethode.

TYP-10

Cursus voor blind te leren typen.

bottom of page